Privacy Policy

Hieronder krijg je zicht op onze legale aspecten.

 • Privacy verklaring
 • Cookiebeleid
 • Algemene verkoopsvoorwaarden
 • Link naar PDF Whistle blowing
 • Link naar PDF Code of Conduct

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de websites van de volgende bedrijven binnen de Dossche Group:

Dossche Mills NV

Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze, België

BTW BE-0400.771.039 • E-mail: info@dosschemills.com • Telefoon: +32 9 381 44 44

Gourmand S.A.

Drève Gustave Fache 6, 7700 Mouscron, België

BTW-BE 0425.877.807 • E-mail: info@gourmandpastries.eu • Telefoon: 056 85 90 90

Flinn NV

Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze, België

BTW-BE 0639.824.173 • E-mail: info@flinn.be • Telefoon: 09 381 54 10

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord! Voor alle privacygerelateerde vragen mbt de websites Flinn NV & Dossche Mills NV kan je ons bereiken op privacy@dosschegroup.com en voor alle privacygerelateerde vragen mbt de website Gourmand S.A. kan je ons bereiken op privacy@gourmandpastries.com

Cookies

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf (“first party cookies“) of door partners van de website (“third party cookies“). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. Gourmand Pastries is als onderneming geregistreerd in België en volgt bijgevolg de Belgische en Europese wetgeving inzake cookies.

Doel en nut van cookies

Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen Gourmand Pastries om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat je echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door jouw browserinstellingen te wijzigen (zie “Beheer van cookies”).

Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als je besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij jou geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

Soorten cookies gebruikt door Gourmand Pastries

We onderscheiden volgende types cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door jou zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

 • Niet-essentiële cookies:

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

 • Functionele cookies:

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

 • Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.

 • Targeting cookies:

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

First Party Cookies[Office1] :

 • Domeinnaam
Naam cookie Type cookie Bewaarduur
__cfduid Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. 1 year
PHPSESSID Preserves user session state across page requests. 1 year

 

 • Domeinnaam: Third party cookies
Naam cookie Type cookie Bewaarduur
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Domeinnaam:
Naam cookie Type cookie Bewaarduur
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem kennis van ons Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Gourmand Pastries.

Beheer van de cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw webbrowser. Als je de website van Gourmand Pastries wilt raadplegen, raden wij jou aan om cookies in te schakelen. Het staat je echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen via de instellingen van jouw browser.

Om cookies in of uit te schakelen, moet je jouw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad “Voorkeuren” of “Opties”). De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe je cookies kunt beheren. Je kunt ook het tabblad “Help” van jouw browser raadplegen.

Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over jouw rechten, kan je vinden in onze Privacyverklaring.

Contact

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via info@dosschemills.com

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst

Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte, bestelling of overeenkomst van de klant met Gourmand beheerst door deze voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan Gourmand tegengeworpen worden indien deze er schriftelijk haar instemming mee betuigd heeft.

Alle prijzen, offertes, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van Gourmand.

Alle door Gourmand ontvangen bestelbonnen worden als definitief, bindend voor de klant en onherroepelijk beschouwd.

Een overeenkomst komt slecht tot stand na orderbevestiging door Gourmand van de bestelling of na ondertekening van het verkoopcontract. De overeenkomst bindt de partijen onherroepelijk.

Behalve indien de overeenkomst een vaste hoeveelheid, een vaste prijs en een vaste periode bepaald, kan Gourmand te allen tijde de overeengekomen prijzen aanpassen om rekening te houden met veranderingen in de kostprijs van goederen, zoals onder meer van grondstofkosten, de prijs van elektriciteit, kolen, olie, gas, enz. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering.

De volledig of gedeeltelijke annulatie van de overeenkomst kan alleen maar gebeuren met schriftelijke instemming van Gourmand. De aanvragen betreffende de annulatie van bestellingen worden vrijblijvend beoordeeld door Gourmand. Indien de klant toch de overeenkomst annuleert, is Gourmand gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant middels een aangetekend schrijven in die zin. In dat geval is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van Gourmand om de meerdere schade te bewijzen.

Alle verkopen worden geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van Gourmand.

Artikel 2 Levering en leveringstermijn

De levering vindt plaats na volledige betaling van de prijs.

Gourmand behoudt het recht hoeveelheden van de verkochte goederen te leveren met een afwijking van 5% in min of meer.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden Gourmand niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan Gourmand te wijten, kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling en/of ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding door Gourmand aan de klant.

Wijzigingen in de bestellingen op vraag van de klant verlengen de leveringstermijn van rechtswege met een termijn die voor Gourmand noodzakelijk is om aan deze wijziging te voldoen. Een overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten wordt van rechtswege aan de termijn toegevoegd.

De klant zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de goederen kunnen geleverd worden op de overeengekomen leveringsplaats. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op de toegankelijkheid van de site, de beschikbaarheid van personeel, enz. De klant is aansprakelijk ten aanzien van Gourmand voor elke schade veroorzaakt door de niet naleving van deze verplichting.

Wanneer de klant ondanks ingebrekestelling de levering van de goederen weigert of onmogelijk maakt, kan Gourmand opteren voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten nadele van de klant, die daarvan wordt ingelicht bij aangetekende brief. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden en maakt de klant verdere levering weigert of onmogelijk maakt, dan kan Gourmand opteren, mits aangetekende zending aan de klant, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering en voor ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet geleverde gedeelte. In deze gevallen is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de totaalprijs, of in voorkomend geval van de prijs van het nog niet geleverde, onvermidnerd het recht van Gourmand om vergoeding te vorderen voor meer geleden en bewezen schade.

Artikel 3 Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud

De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over vanaf de totstandkoming van de overeenkomst en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn.

De goederen blijven eigendom van Gourmand tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich toe om de goederen niet te vervreemden, te verpanden en/of met zekerheden te bezwaren. Indien de klant in weerwil van dit verbod, de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, toch vervreemdt, verpandt of met zekerheden bezwaart, zal het eigendomsvoorbehoud ingevolge zakelijke subrogatie, gelden op de schuldvordering (met betrekking tot de koopprijs) ten aanzien van de derde koper. Het eigendomsvoorbehoud zal eveneens nog toepassing vinden wanneer de geleverde goederen bewerkt of vermengd werden met andere goederen.

De bestelde goederen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en de goederen worden aanvaard op de plaats van de levering. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer er eventueel zou overeengekomen zijn dat Gourmand voor het vervoer instaat.

Artikel 4 Facturatie en betaling

De contractprijs wordt gefactureerd en is betaalbaar volgens de modaliteiten die in de bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld. Indien geen betalingstermijn is toegestaan in de bijzondere voorwaarden, dan zijn de facturen contant betaalbaar. Ook als dit niet uitdrukkelijk is voorzien in de bijzondere voorwaarden, is Gourmand altijd gerechtigd om bij de levering contante betaling te eisen, of de levering afhankelijk te stellen van de voorafgaande betaling van een voorschot.

De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Gourmand, op de vervaldag en zonder korting. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen 8 dagen na factuurdatum, bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

De prijs wordt van rechtswege vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van de levering.

Ingeval van niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd vanaf de vervaldag, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag en na aangetekende inge­brekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van 100,00 EUR per factuur, ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding wordt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met de conventionele rente bepaald in artikel 4.4.

Ingeval van niet tijdige betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kan Gourmand altijd kiezen voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de klant, mits aangetekende kennisgeving in die zin. In dat geval haalt zij de geleverde goederen terug waar zij zich bevinden, en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs exclusief BTW, het meer gevorderde door Gourmand te bewijzen.

Eveneens in geval van niet betaling op de vervaldag behoudt Gourmand zich het recht voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de levering te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt meegedeeld. Bij annulering is dezelfde schadevergoeding verschuldigd als hiervoor bepaald. Bovendien wordt in dat geval om het even welk door de klant nog verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

De betaling zonder voorbehoud van (een gedeelte) van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkenning, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

Het is Gourmand toegelaten om voor alle aan haar verschuldigde sommen retentierecht uit te oefen op alle goederen van de klant die in haar bezit zijn.

Wanneer objectieve elementen (zoals geprotesteerde wissels, opzegging krediet, bewarende of uitvoerende beslagen, achterstallen tegenover schuldeisers, enz.) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, is Gourmand gerechtigd is om haar verbintenissen afhankelijk te maken van het verkrijgen van afdoende waarborgen.

De bedragen die de klant aan Gourmand verschuldigd is, kunnen behoudens schriftelijk akkoord van Gourmand, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedrag waarop de klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover Gourmand. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover Gourmand uit te stellen of op te schorten.

Artikel 5 Conformitiet van de levering

Gourmand verbindt er zich toe de goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst of de aanvaarde offerte.

Gourmand zal zich redelijkerwijs inspannen om de goederen te leveren in overeenstemming met de aangegeven specificaties (indien van toepassing). De klant aanvaardt echter dat de goederen natuurlijke producten zijn waardoor de specificaties altijd slechts indicatief zijn en van tijd tot tijd kunnen variëren. Een variatie in een specificatie kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering door de klant tot schadevergoeding of prijsvermindering op grond van een niet-conformiteit. Evenmin heeft de klant daardoor het recht om de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren, op te schorten of te beëindigen.

De klant dient de kwaliteit en kwantiteit van de goederen te controleren bij ontvangst van de leveringen.

De bewijslast met betrekking tot het gebrek aan conformiteit van de geleverde goederen rust op de klant. Hij dient het bewijs te leveren dat het gebrek aan overeenstemming minstens in de kiem aanwezig was op het ogenblik van de levering van de goederen.

Artikel 6 Klachten

Klachten over zichtbare gebreken zijn slechts geldig als (i) de klant ze schriftelijk meedeelt onmiddellijk na levering van de goederen (in ieder geval binnen de 24 uur) en (ii) de desbetreffende goederen onverwerkt blijven en nog beschikbaar zijn voor inspectie door Gourmand. Enige zichtbare gebreken die niet binnen bovenvermelde termijn aan Gourmand schriftelijk worden gemeld, worden geacht te zijn aanvaard door de klant.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken zijn slechts geldig als de klant ze aan Gourmand schriftelijk meedeelt, met de nodige stavingstukken, binnen de drie dagen nadat een gebrek (i) werd ontdekt of (ii) redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, en op voorwaarde dat de goederen nog beschikbaar zijn voor inspectie door Gourmand.

Als een klacht geschiedt conform art. 6.1 of art. 6.2 dan zal Gourmand conform haar interne procedure de stavingstukken van de klant en de klant onverwijld informeren over de verdere afhandelingsprocedure. Eventuele niet-conformiteiten kunnen alleen maar tot vervanging van de goederen leiden als ze erkend zijn als gebrekkig en/of niet conform.

Indien Gourmand het gebrek erkent, heeft zij de keuze tussen het leveren van vervangende goederen of het bezorgen van een creditnota. Een eventuele vergoeding ten laste van de Gourmand zal steeds beperkt blijven tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs (excl. BTW) van de goederen die aanleiding gaven tot de klacht, dit niettegenstaande de aard en het belang van de schade en de klacht. In geen geval zal de klant het recht hebben de overeenkomst (volledig of gedeeltelijk) te annuleren, op te schorten of te beëindigen.

De waarborgverbintenis in hoofde van Gourmand is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegenover Gourmand op de garantie beroepen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Gourmand wordt steeds beperkt tot maximaal de prijs (excl. BTW) van de goederen die de aansprakelijkheid veroorzaakt hebben. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld is door Gourmand of haar aangestelde, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout van Gourmand en bovendien in geval van zware en opzettelijke fout van haar aangestelden.

Gourmand is in geen geval aansprakelijk voor winstderving, verlies van omzet, verlies van cliënteel, verlies van opdrachten of inkomsten, verlies van goodwill, verlies van bestede managementtijd, financiële schade of enige andere gevolgschade van welke aard ook.

Ingeval van “vreemde oorzaak” (art.1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van de uitvoering van de overeenkomst leidt, is Gourmand van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of zelfs eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Gourmand kan desgevallend in géén geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden conventioneel onder meer als “vreemde oorzaak” (overmacht) beschouwd: ongevallen, schade binnen het bedrijf, moeilijkheden om de goederen ter beschikking te stellen op de plaats van de levering, staking of lock-out, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, natuur- en andere rampen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij Gourmand als bij haar leveranciers.

Artikel 8 Algemeen

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst. Indien mocht blijken dat een of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van de afdeling Kortrijk bevoegd. De klant kan Gourmand enkel dagvaarden voor deze rechtbanken. Dit geldt ook in geval van hoogdringendheid (bvb. procedure kort geding). Gourmand kan echter steeds kiezen om te dagvaarden voor een andere rechtbank die territoriaal bevoegd is op grond van artikel 624 Ger. W.

Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt derhalve geen wijziging van de bevoegdheid of van andere contractvoorwaarden met zich mee.

Het Belgisch recht is van toepassing, en voor alles wat hier niet uitdrukkelijk is geregeld wordt naar het gemeen recht verwezen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en van het Verdrag van New York inzake de verjaring bij internationale koop van roerend zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.